กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สบ.ทหาร

# ข้อมูลพื้นฐาน  # การบริหารงาน  # การบริหารเงินงบประมาณ  # การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากร  # การส่งเสริมความโปร่งใส  # การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต  # มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต 

OIT1 ข้อมูลพื้นฐาน

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/dlfiles/dag_plan.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/boss.php
http://dag.rtarf.mi.th/duty.php
http://dag.rtarf.mi.th/แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT1/O6/O6.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT1/O7/O7.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/proc_contract.php
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT1/O9/O9.PDF
^ ขึ้นด้านบน

OIT2 การบริหารงาน

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT2/O10/O10.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT2/O11/O11.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT2/O12/O12.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/work_manual.php
^ ขึ้นด้านบน

OIT3 การบริหารเงินงบประมาณ

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O14/O14.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O14/O15(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O14/O15(2).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O14/O15(3).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O16/O16(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O16/O16(2).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/procurement.php
http://dag.rtarf.mi.th/procurement.php
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O19/O19.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT3/O20/O20.PDF
^ ขึ้นด้านบน

OIT4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O21/O21.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O22/O22(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O22/O22(2).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O23/O23.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O24/O24(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT4/O24/O24(2).PDF
^ ขึ้นด้านบน

OIT5 การส่งเสริมความโปร่งใส

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT5/O25/O25.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT5/O26/O26.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT5/O27/O27.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT5/O28/O28.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT5/O29/O29.PDF
^ ขึ้นด้านบน

OIT6 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O30/O30.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O31/O31.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O32/O32(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O32/O32(2).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O32/O32(3).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O32/O32(4).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O33/O33(1).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O33/O33(2).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O33/O33(3).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O33/O33(4).PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O34/O34.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O35/O35.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O36/O36.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT6/O37/O37.PDF
^ ขึ้นด้านบน

OIT7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O38/O38.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O39/O39.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O40/O40.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O41/O41.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O42/O42.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O43/O43.PDF
http://dag.rtarf.mi.th/2019/OIT/OIT7/O44/O44.PDF
^ ขึ้นด้านบน