กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ
ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

จำนวน 28 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม หน่วย รายงานการปฏิบัติ #
1 8 มิ.ย.61 ศซบ.ทหาร
เปิด
2 7 มิ.ย.61 สธน.ทหาร
เปิด
3 06 มิ.ย.61 สสก.ทหาร
เปิด
4 25 พ.ค.61 รร.ตท.สปท.
เปิด
5 24 พ.ค.61 รร.ชท.สปท.
เปิด
6 23 พ.ค.61 ชด.ทหาร เปิด
7 18 พ.ค.61 กพ.ทหาร เปิด
8 16 พ.ค.61 สปท. เปิด
9 20 เม.ย.61 ยบ.ทหาร เปิด
10 9 เม.ย.61 สส.ทหาร
เปิด
11 4 เม.ย.61 กง.ทหาร เปิด
12 28 มี.ค.61 ศตก. เปิด
13 20 มี.ค.61 ศรภ. เปิด
14 14 มี.ค.61 สปช.ทหาร
เปิด
15 13 มี.ค.61 นทพ.
เปิด
16 25 ก.พ.61 กร.ทหาร
เปิด
17 21 ก.พ.61 กบ.ทหาร
เปิด
18 15 ก.พ.61 ขว.ทหาร เปิด
19 14 ก.พ.61 สยย.ทหาร
เปิด
20 30 ม.ค.61 สจร.ทหาร เปิด