กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

จำนวน 59 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม หน่วย รายชื่อจิตอาสา #
1 3 พ.ย.60 สบ.ทหาร เปิด
2 4 พ.ย.60 นทพ. เปิด
3 5 พ.ย.60 ศรภ. เปิด
4 6 พ.ย.60 ผท.ทหาร เปิด
5 7 พ.ย.60 กง.ทหาร เปิด
6 8 พ.ย.60 กพ.ทหาร เปิด
7 9 พ.ย.60 กบ.ทหาร เปิด
8 10 พ.ย.60 ขว.ทหาร เปิด
9 11 พ.ย.60 ยบ.ทหาร เปิด
10 12 พ.ย.60 นทพ. เปิด
11 13 พ.ย.60 สตน.ทหาร, สธน.ทหาร, สสก.ทหาร เปิด
12 14 พ.ย.60 สน.บก.บก.ทท. เปิด
13 15 พ.ย.60 สลก.บก.ทท. เปิด
14 16 พ.ย.60 สจร.ทหาร, สยย.ทหาร เปิด
15 17 พ.ย.60 ศปร. เปิด
16 18 พ.ย.60 สปช.ทหาร เปิด
17 19 พ.ย.60 ศรภ. เปิด
18 20 พ.ย.60 สส.ทหาร เปิด
19 21 พ.ย.60 กร.ทหาร เปิด
20 22 พ.ย.60 ผท.ทหาร เปิด