กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 คณะจิตอาสางานนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  ดูทั้งหมด 
31 ธ.ค.60 ศรภ.
30 ธ.ค.60 นทพ.
29 ธ.ค.60 สบ.ทหาร
28 ธ.ค.60 ศตก.
 โครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ดูทั้งหมด 
8 มิ.ย.61 ศซบ.ทหาร
7 มิ.ย.61 สธน.ทหาร
06 มิ.ย.61 สสก.ทหาร
25 พ.ค.61 รร.ตท.สปท.
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

23 พ.ค.61

ข้าราชการ สบ.ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2561

16 พ.ค.61

การซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของส่วนราชการในอาคาร 4 บก.ทท. ประจำปี 2561

15 พ.ค.61

การประชุมชี้แจงการขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในกองบัญชาการกองทัพไทย

9 พ.ค.61

ผอ.สบป.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายสิบ เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61

30 เม.ย.61

จก.สบ.ทหาร ทำการตรวจเยี่ยมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของเหล่าสารบรรณ

27 เม.ย.61

พิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเหล่าสารบรรณของ บก.ทท. รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 27 เม.ย.61

10 เม.ย.61

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

5 เม.ย.61

การรับตรวจจาก สจร.ทหาร เมื่อวันที่ 3 - 5 เม.ย.61
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- นรอ. และ นรอพ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

- ข่าวรวบรวมเงินค่าเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา

- บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์

- ข่าวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- บัญชีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- หลักเกณฑ์ของการคัดเลือกกำลังพลให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้ เหล่า สบ. ของ บก.ทท.

- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีต่างๆ

- บัญชีรายการแจกจ่ายเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014