ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พันธกิจ

๑. ให้บริการและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลใน บก.ทท.
๒. อำนวยการ กำกับดูแล และจัดสรรที่นั่งให้กำลังพล เหล้าทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สบ.ทหาร
๓. ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ - ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔. สำเนา ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
๕. ดำเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธรการต่างๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด
๖. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภาระกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล ส่วนราชการใน บก.ทท.
๗. ให้บริการงานธุรการกำลังพล ส่งกำลังบำรุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายที่กำหนดรวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนาระบบงานธุรการ กำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพล ให้เกิดความพึงพอใจกับกำลังพลใน บก.ทท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สบ.ทหาร

หนังสือ กกล.สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒.๑/๕๔๙ เรื่อง ขออนุมัติให้ส่วนราชการใน บก.ทท. เสนอความต้องการเอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ข่าว สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๖๓๘ แบบฟอร์มแบบพิมพ์ กง., แบบพิมพ์ บช. ประจำปี ๒๕๕๙ 

เอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คำสั่ง กห. ที่ ๔๒๒/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (นายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท.)

คำสั่ง กห. ที่ ๔๕๓/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารออกจากรราชการเนื่องจากครบกำหนดเษียณอายุราชการ (นายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล สังกัด บก.ทท.)

ข่าว สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๕๑๙ แจ้งรายละเอียดการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการแก้คำสั่งฯ เลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร (โควตายาเสพติด ปี ๕๖) 

สิทธิประโยชน์กำลังพล

การพัฒนาระบบราชการ

 

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน้าแรก