ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พันธกิจ

๑. ให้บริการและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลใน บก.ทท.
๒. อำนวยการ กำกับดูแล และจัดสรรที่นั่งให้กำลังพล เหล่าทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สบ.ทหาร
๓. ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ - ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔. สำเนา ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
๕. ดำเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด
๖. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภาระกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล ส่วนราชการใน บก.ทท.
๗. ให้บริการงานธุรการกำลังพล ส่งกำลังบำรุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายที่กำหนดรวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนาระบบงานธุรการ กำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพล ให้เกิดความพึงพอใจกับกำลังพลใน บก.ทท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สบ.ทหาร

 

 


 

บัญชีแจกจ่ายภาพผู้ที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘

บัญชีรายชื่อ รอพ/รอว. สังกัด บก.ทท.

หนังสือ กกล.สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒.๑/๕๔๙ เรื่อง ขออนุมัติให้ส่วนราชการใน บก.ทท. เสนอความต้องการเอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข่าว สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๖๓๘ แบบฟอร์มแบบพิมพ์ กง., แบบพิมพ์ บช. ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๒๔ ก.ย.๕๖ (สป., บก.ทท. และ ทบ.)


ให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (รอ., สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)


ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๒๔ ก.ย.๕๖ (บก.ทท.)


ให้นายทหารออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม (สป.)  

   ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘      

  การแต่งกาย/การปฏิบัติกองทหารเกียรติยศ

 

การแต่งกายประจำเดือน

คำแนะนำในการแต่งกาย

การจัดทหารกองเกียรติยศ 

การปฏิบัติทหารกองเกียรติยศ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับทหารกองเกียรติยศ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ 

   
   

 

สิทธิประโยชน์กำลังพล

การพัฒนาระบบราชการ

 

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

 

 

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน้าแรก