กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

29 มี.ค.62

จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day บริเวณอาคาร 4 บก.ทท.
อ่านต่อ >>

26 มี.ค.62

สัมมนาสารบรรณสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.62 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จว.อ.ย.
อ่านต่อ >>

13 มี.ค.62

จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day บริเวณอาคาร 4 บก.ทท.
อ่านต่อ >>

28 ก.พ.62

รอง จก.สบ.ทหาร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 28 ก.พ.62
อ่านต่อ >>
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร

- ใบเบิกเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๒

- สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสารบรรณทหาร

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สบ.ทหาร

- รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2561

- แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

- นโยบาย จก.สบ.ทหาร 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ปี 2560

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014