ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พันธกิจ

๑. ให้บริการและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลใน บก.ทท.
๒. อำนวยการ กำกับดูแล และจัดสรรที่นั่งให้กำลังพล เหล่าทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สบ.ทหาร
๓. ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ - ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔. สำเนา ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
๕. ดำเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด
๖. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภาระกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล ส่วนราชการใน บก.ทท.
๗. ให้บริการงานธุรการกำลังพล ส่งกำลังบำรุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายที่กำหนดรวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนาระบบงานธุรการ กำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพล ให้เกิดความพึงพอใจกับกำลังพลใน บก.ทท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สบ.ทหารหนังสือ สรอ. ขอรับการสนับสนุนประวัติย่อ

ฟอร์มประวัติย่อรับราชการ

การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc) งป.๖๐ (รายละเอียดการอบรมฯ และรายชื่อผู้อบรมฯ)

คำสั่ง บก.ทท. (ฉ) ที่ ๘๔๙/๕๙ ลง ๒๘ ต.ค๕๙ เรื่อง ให้นายทหารประทวน ชรก. ศบท. ๑๕๖ นาย

คำสั่ง บก.ทท. (ฉ) ที่ ๘๕๔/๕๙ ลง ๓๑ ต.ค.๕๙ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตร ชรก. ศบท. ๒๐๘ นาย

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ราชองครักษ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์


โปรดเกล้า เครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย


รายนามนายทหารสัญญาบัตรชายเข้าเผ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘


การขอรับบำเหน็จบำนาญ และเงิน กบข. ให้ข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๙


ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘

การแต่งกาย/การปฏิบัติกองทหารเกียรติยศ

การแต่งกายประจำเดือน

คำแนะนำในการแต่งกาย

การจัดทหารกองเกียรติยศ

การปฏิบัติทหารกองเกียรติยศ

ข้อตกลงเกี่ยวกับทหารกองเกียรติยศ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ

สิทธิประโยชน์กำลังพล

การพัฒนาระบบราชการ

 

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

 

 

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน้าแรก