ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พันธกิจ

๑. ให้บริการและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลใน บก.ทท.
๒. อำนวยการ กำกับดูแล และจัดสรรที่นั่งให้กำลังพล เหล่าทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สบ.ทหาร
๓. ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ - ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔. สำเนา ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
๕. ดำเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด
๖. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภาระกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล ส่วนราชการใน บก.ทท.
๗. ให้บริการงานธุรการกำลังพล ส่งกำลังบำรุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายที่กำหนดรวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนาระบบงานธุรการ กำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพล ให้เกิดความพึงพอใจกับกำลังพลใน บก.ทท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สบ.ทหาร

 

 


 

บัญชีรายชื่อ รอพ/รอว. สังกัด บก.ทท. 

ข่าวการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘ (สม. แจ้งขอเลื่อนการเข้าเฝ้ารับพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ) 

ประการสำนักสวัสดิการทหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ (นักดรตรี, นักร้อง กองดุริยางค์)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ถวายสัตย์ฯ

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๘ 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๕๙

รายนามนายทหารสัญญาบัตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร

แบบฟอร์มผนวก ก - ข (บัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม)/บัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่) 

แบบฟอร์มผนวก ค (แบบกรอกรายการประวัติย่อของนายทหารที่จะขอแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร) 

หนังสือ กกล.สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒.๑/๕๔๙ เรื่อง ขออนุมัติให้ส่วนราชการใน บก.ทท. เสนอความต้องการเอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข่าว สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๖๓๘ แบบฟอร์มแบบพิมพ์ กง., แบบพิมพ์ บช. ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘      

  การแต่งกาย/การปฏิบัติกองทหารเกียรติยศ

 

การแต่งกายประจำเดือน

คำแนะนำในการแต่งกาย

การจัดทหารกองเกียรติยศ 

การปฏิบัติทหารกองเกียรติยศ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับทหารกองเกียรติยศ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ 

   
   

สิทธิประโยชน์กำลังพล

การพัฒนาระบบราชการ

 

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

 

 

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน้าแรก