ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พันธกิจ

๑. ให้บริการและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลใน บก.ทท.
๒. อำนวยการ กำกับดูแล และจัดสรรที่นั่งให้กำลังพล เหล่าทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สบ.ทหาร
๓. ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ - ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔. สำเนา ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
๕. ดำเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด
๖. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภาระกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล ส่วนราชการใน บก.ทท.
๗. ให้บริการงานธุรการกำลังพล ส่งกำลังบำรุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายที่กำหนดรวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนาระบบงานธุรการ กำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพล ให้เกิดความพึงพอใจกับกำลังพลใน บก.ทท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สบ.ทหาร

 

 


 

ประการสำนักสวัสดิการทหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ (นักดรตรี, นักร้อง กองดุริยางค์)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ถวายสัตย์ฯ

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๘ 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๕๙

รายนามนายทหารสัญญาบัตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร

แบบฟอร์มผนวก ก - ข (บัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม)/บัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่) 

แบบฟอร์มผนวก ค (แบบกรอกรายการประวัติย่อของนายทหารที่จะขอแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร) 

หนังสือ กกล.สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒.๑/๕๔๙ เรื่อง ขออนุมัติให้ส่วนราชการใน บก.ทท. เสนอความต้องการเอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข่าว สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๖๓๘ แบบฟอร์มแบบพิมพ์ กง., แบบพิมพ์ บช. ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสารประกอบการลงบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘      

  การแต่งกาย/การปฏิบัติกองทหารเกียรติยศ

 

การแต่งกายประจำเดือน

คำแนะนำในการแต่งกาย

การจัดทหารกองเกียรติยศ 

การปฏิบัติทหารกองเกียรติยศ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับทหารกองเกียรติยศ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ 

   
   

สิทธิประโยชน์กำลังพล

การพัฒนาระบบราชการ

 

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

 

 

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน้าแรก