กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภารกิจหน่วย

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการกำลังพล พิธีการ และการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจ้ากรมสารบรรณทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

  • เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา และกำกับการในกิจการสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและเป็นศูนย์รับส่งเอกสารในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการและกำกับการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับธุรการกำลังพล บำเหน็จความชอบ ประวัติและประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บัตรประจำตัวข้าราชการ และสิทธิกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ และการขอทหาร กองเกียรติยศ รวมทั้งบำเหน็จตกทอด และสิทธิประโยชน์กำลังพลของผู้ที่เกษียณอายุราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการสารบรรณ ธุรการกำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ ให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ