กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


19 มิ.ย.63 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้มีค่า และต้นไม้หลากสีสัน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (บางปู)