กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


11 พ.ย.62 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563