กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


09 พ.ค.61 ผอ.สบป.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายสิบ เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61 ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีปิดฯ