กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


02 พ.ค.61 จก.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61 จำนวน 70 นาย ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี รอง จก.สบ.ทบ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีปิดฯ