กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


30 เม.ย.61 จก.สบ.ทหาร ทำการตรวจเยี่ยมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของเหล่าสารบรรณ