กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 36 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 18 ต.ค.61 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เปิด
2 1-2 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค.61 เปิด
3 6-7 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.61 เปิด
4 13 ธ.ค.61 เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 13 ธ.ค.61 เปิด
5 1 ก.พ.62 วันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหาร ในวันที่ 2 ก.พ.62 เปิด
6 12 ก.พ.62 จก.สบ.ทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 ก.พ.62 เปิด
7 27 ก.พ.62 จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร สวดมนต์ประจำสัปดาห์ เปิด
8 28 ก.พ.62 รอง จก.สบ.ทหาร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 28 ก.พ.62 เปิด
9 13 มี.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day บริเวณอาคาร 4 บก.ทท. เปิด
10 29 มี.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day บริเวณอาคาร 4 บก.ทท. เปิด
11 26 มี.ค.62 สัมมนาสารบรรณสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.62 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จว.อ.ย. เปิด
12 10 เม.ย.62 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชา สบ.ทหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เปิด
13 30 เม.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานเปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 เปิด
14 23 พ.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปิด
15 14 มิ.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นผู้บรรยายการอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคาร 15 บก.ทท. เปิด
16 20 มิ.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปิด
17 20 มิ.ย.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิด
18 11 ก.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปิด
19 25 ก.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปิด
20 28 ก.ค.62 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของ บก.ทท. เปิด