กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

สบ.ทหาร จะดำเนินการปรับปรุงห้องถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ บก.ทท. ชั้น 1 อาคาร 4 ตั้งแต่ 5 ก.ค. - 2 พ.ย.64 ผู้ที่ประสงค์จะถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ สามารถใช้บริการได้ที่ ห้องถ่ายรูปทำบัตรชั่วคราว อาคาร 9 ชั้น 9 บก.ทท. ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.64 เป็นต้นไป วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

2 ส.ค. 64

พิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร เเละนายทหารประทวน
อ่านต่อ >>

15 ก.ค. 64

พิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร
อ่านต่อ >>

7- 29 ก.ค. 64

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. โดยดำเนินการ
อ่านต่อ >>

1 เม.ย. 64

พิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.ที่ได้รับพระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ผ
อ่านต่อ >>
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- การสร้างเเละซ่อมเเซมบ้านพักพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ สังกัด บก.ทท.

- บัญชี ๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๕

- รายการแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพื่อตรวจสอบ)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๔

- เสนอความต้องการหลักสูตรสายสารบรรณ ปี 63

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (1)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (2)

- แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร

- ใบเบิกเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๒

- สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสารบรรณทหาร

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สบ.ทหาร

- รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2561

- แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

- นโยบาย จก.สบ.ทหาร 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ปี 2560

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014