กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 คณะจิตอาสางานนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  ดูทั้งหมด 
31 ธ.ค.60 ศรภ.
30 ธ.ค.60 นทพ.
29 ธ.ค.60 สบ.ทหาร
28 ธ.ค.60 ศตก.
 โครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ดูทั้งหมด 
8 มิ.ย.61 ศซบ.ทหาร
7 มิ.ย.61 สธน.ทหาร
06 มิ.ย.61 สสก.ทหาร
25 พ.ค.61 รร.ตท.สปท.
 จิตอาสา กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

11 ก.ค.61

จิตอาสากลุ่ม 2 ครั้งที่ 1

 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

25 ก.ค.61

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดย กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

24 มิ.ย.61

ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล การตรวจสมุดประวัติบุคคล และบริการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ให้แก่กำลังพลของ นทพ. (บก.สนภ.4 นทพ. และ นขต.สนภ.4 นทพ.

29 พ.ค.61

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา

23 พ.ค.61

ข้าราชการ สบ.ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2561

15 พ.ค.61

การประชุมชี้แจงการขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในกองบัญชาการกองทัพไทย

9 พ.ค.61

ผอ.สบป.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายสิบ เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61

2 พ.ค.61

จก.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61

30 เม.ย.61

จก.สบ.ทหาร ทำการตรวจเยี่ยมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของเหล่าสารบรรณ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

- นรอ. และ นรอพ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

- ข่าวรวบรวมเงินค่าเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา

- บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์

- ข่าวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- บัญชีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- หลักเกณฑ์ของการคัดเลือกกำลังพลให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้ เหล่า สบ. ของ บก.ทท.

- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีต่างๆ

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014