กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

24 ธ.ค. 63

พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >>

24 ธ.ค. 63

พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ >>

21 ธ.ค. 63

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 9 บก.ทท.
อ่านต่อ >>

16 ธ.ค. 63

จก.สบ.ทหาร ได้กรุณาเป็น หน.คณะฯ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกำลังพล สบ.ทหาร ให้กับกำลังพลของ สนภ.3 นทพ. และ นขต.สนภ.3 นทพ.
อ่านต่อ >>
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายการแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพื่อตรวจสอบ)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๔

- เสนอความต้องการหลักสูตรสายสารบรรณ ปี 63

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (1)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (2)

- แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร

- ใบเบิกเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๒

- สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสารบรรณทหาร

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สบ.ทหาร

- รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2561

- แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

- นโยบาย จก.สบ.ทหาร 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ปี 2560

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014