กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

1 เม.ย. 64

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย
อ่านต่อ >>

30 มี.ค. 64

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง จก.สบ.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 บก.ทท.
อ่านต่อ >>

19 มี.ค. 64

การอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ปละผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกอ
อ่านต่อ >>

19 มี.ค. 64

พิธีปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ >>
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ห้องถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ บก.ทท. ขอปิดทำการ จำนวน ๓ วัน ดังนี้

1. วันที่ 23-24 มี.ค.64 เนื่องจากมีภารกิจ สนับสนุนนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

2. วันที่ 1 เม.ย.64 เนื่องจากมีภารกิจถ่ายรูปทำบัตรประจำข้าราชการให้กับนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานยศสูงขน ณ ห้องรับรอง สลก.บก.ทท.

- รายการแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพื่อตรวจสอบ)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๔

- เสนอความต้องการหลักสูตรสายสารบรรณ ปี 63

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (1)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (2)

- แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร

- ใบเบิกเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๒

- สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสารบรรณทหาร

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สบ.ทหาร

- รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2561

- แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

- นโยบาย จก.สบ.ทหาร 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ปี 2560

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014